Contributie

De contributie (2023-2024) bedraagt € 190,00 en bestaat uit een basisbedrag voor alle leden en een bedrag voor sportdeelname (zaterdag- of zondagvoetbal).

Basiscontributie: € 85,00
Sportdeelname: € 105,00

Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is de contributie tot het einde van het seizoen (30 juni) verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk geschieden. Opzeggen per e-mail uitsluitend aan secretaris @ domstadmajella. Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders worden niet geaccepteerd. U ontvangt een bevestiging na schriftelijke opzegging.

De contributie wordt geïncasseerd door CLUBCOLLECT. De inning van de contributie in termijnen behoort dan tot het verleden. Het is wel mogelijk om met CLUBCOLLECT een betalingsregeling te treffen. Hieraan zijn echter wel enige kosten verbonden.

In bijzondere gevallen kan een beroep worden gedaan op restitutie van (een deel van) de sportdeelname. Bijvoorbeeld bij een zware blessure opgelopen in een competitiewedstrijd/training, werk of studie naar het buitenland of anderszins. Een verzoek tot restitutie kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, na een minimale periode van 3 maanden.
Er wordt geen restitutie verleend van de basiscontributie!