Agenda Algemene ledenvergadering 21 december 2016

Op woensdag 21 december houdt de vereniging de Algemene ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur. Wij hopen op jullie komst want het is een uitgelezen moment om je stem, ideeën, frustraties, aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur is naarstig op zoek naar versterking! Zie de agenda >>
Agenda Algemene ledenvergadering

Woensdag 21 december 2016 , Kantine Domstad-Majella

Aanvang: 19.30 uur.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededeling door de voorzitter dat de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 december 2015 zijn goedgekeurd door het Bestuur en de gemachtigden uit de Algemene Ledenvergadering.
 3. Benoeming gevolmachtigden voor het controleren en akkoord bevinden van de notulen van deze vergadering.
 4. Verslag van de secretaris
 5. Verslag van de penningmeester. Financiële gegevens, te weten balans per 30-06-2016 en de resultatenrekening over het boekjaar 2015/2016.
 6. Begroting Boekjaar 2016/2017.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Verkiezing Bestuur
  Aftredend: Farley Dams, Cees van Dijk (beiden niet herkiesbaar)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting