Agenda Algemene ledenvergadering 21 december 2015

alv-thumbAgenda Algemene ledenvergadering

Maandag 21 december 2015 , Kantine Domstad-Majella

Aanvang: 20.00 uur.

 

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededeling door de voorzitter dat de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2015 zijn goedgekeurd door het Bestuur en de gemachtigde M. Reijnaars uit de Algemene Ledenvergadering. Van gemachtigde I. Winthagen is (ondanks herhaald verzoek) geen reactie ontvangen.
 3. Benoeming gevolmachtigden voor het controleren en akkoord bevinden van de notulen van deze vergadering.
 4. Verslag van de secretaris
 5. Verslag van de penningmeester. Financiële gegevens, te weten balans per 30-06-2015 en de resultatenrekening over het boekjaar 2014/2015.
 6. Begroting Boekjaar 2015/2016.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Verkiezing Bestuur
  Afgetreden: Rob Zorn, Thijs de Waal
  Voorstel tot benoeming: Farley Dams (Voorzitter), Wijnand Nietveld (Algemeen)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting